Geen producten (0)

Algemene voorwaarden van Den Draak Spraakherkenning

 

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Account: het inlogaccount van Opdrachtgever en/of Gebruiker op de Website, welke toegang geeft tot de Diensten en/of Producten;
 2. Algemene Voorwaarden: de onderhavige set Algemene Voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09220012;
 3. Bedenktermijn: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 4. Consument: de Opdrachtgever die een natuurlijke persoon is en die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 5. Cursus: alle (online) door of vanwege Den Draak verzorgde of georganiseerde leermodules, bestaande uit theorie, opdrachten, live instructies en instructievideo’s;
 6. Diensten: de diensten die Den Draak levert, daaronder uitdrukkelijk begrepen: Cursussen, webinars, coaching en begeleiding al dan niet via de Website alsmede training en coaching bij de Opdrachtgever op locatie;
 7. Gebruiker: de natuurlijke persoon die op basis van een Overeenkomst, toegang tot een Account heeft ontvangen om Diensten af te nemen van Den Draak;
 8. Den Draak: de eenmanszaak Den Draak Spraakherkenning tevens handelend onder de naam Learn Dragon Online (tevens opdrachtnemer) KvK: 09220012, gevestigd aan de Groesbeekseweg 246 A, 6523 PJ, te Nijmegen;
 9. Opdrachtgever: de wederpartij (natuurlijke- of rechtspersoon) die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Diensten of toegang heeft verkregen tot de Diensten, danwel de wederpartij die Producten koopt van Den Draak;
 10. Overeenkomst: de overeenkomst (op afstand) c.q. (online) opdracht op basis waarvan Den Draak Producten en/of Diensten levert aan Opdrachtgever;
 11. Producten: alle op grond van de Overeenkomst door Den Draak aangeboden, te leveren of geleverde zaken, daaronder wordt tevens software verstaan;
 12. Partijen: Den Draak en Opdrachtgever gezamenlijk;
 13. Website: de website welke is uitgegeven en het eigendom is van Den Draak.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Den Draak en op alle Overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen waarbij Den Draak Producten en/of Diensten levert aan de Opdrachtgever en maken daar dan ook deel van uit. Partijen kunnen bij Overeenkomst (gedeeltelijk) van deze algemene voorwaarden afwijken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele door de Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden worden betrokken.
 4. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.

 

Artikel 3. Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Den Draak zijn vrijblijvend. Een door Den Draak verstuurde offerte is tot 30 dagen na verzending geldig. Indien Opdrachtgever een aanbieding aanvaardt, behoudt Den Draak het recht om het aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Den Draak wordt niet aan offertes of aanbiedingen gehouden indien deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 3. Wanneer een aanbieding of offerte van Den Draak gebaseerd is op door de Opdrachtgever verstrekte eisen, wensen of andere gegevens, staat Opdrachtgever in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem/haar aan Den Draak opgegeven gegevens waarop Den Draak haar aanbieding of offerte baseert.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Den Draak daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Den Draak anders aangeeft.
 5. De Overeenkomst op afstand komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 6. De Overeenkomst komt tevens tot stand op het moment dat door Den Draak aan Opdrachtgever een opdrachtbevestiging is verstuurd, dan wel wanneer Partijen wederzijds akkoord hebben gegeven op de Overeenkomst.
 7. Den Draak is gerechtigd de Algemene Voorwaarden (tussentijds) te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking aan de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever een Consument is, zal Den Draak de Consument wijzen op het recht (het relevante deel van) de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum van inwerkingtreding van de wijziging. De opzegging dient uiterlijk voor de inwerkingtreding van de wijziging door Den Draak ontvangen te zijn.
 8. Indien Partijen een duurovereenkomst aangaan, wordt de overeenkomst aangegaan voor één jaar tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor een andere duur is aangegaan.

 

Artikel 4. Uitvoering en levering

 1. Den Draak bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de Diensten worden uitgevoerd, maar neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Den Draak het recht om bepaalde Diensten en/of Producten door (een) derde(n) te laten leveren.
 3. Alle Diensten die door Den Draak worden geleverd, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Overeenkomsten met Den Draak zijn slechts te definiëren als een inspanningsverplichting en kunnen nimmer een resultaatverplichting bevatten.
 4. Als plaats van levering van Producten geldt het adres dat de Opdrachtgever aan Den Draak kenbaar heeft gemaakt.
 5. Alle door Den Draak in het kader van de Overeenkomst geleverde Producten worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud.
 6. Den Draak baseert zich bij de levering van de Producten en/of Diensten op de door Opdrachtgever verstrekte informatie, gegevens en bestanden. De juistheid van deze informatie en bestanden is dan ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden Den Draak onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die gewijzigd zijn en die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
 7. Opdrachtgever is eveneens gehouden alle informatie, gegevens en bestanden, welke Den Draak overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Diensten, tijdig op de door Den Draak gewenste wijze ter beschikking te stellen aan Den Draak. Eventuele (extra) kosten om informatie, gegevens of bestanden te verkrijgen zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 8. De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde informatie, gegevens of bestanden, komen voor rekening van Opdrachtgever.
 9. Den Draak heeft op ieder moment het recht (delen van) het aanbod en de inhoud van haar Producten en/of Diensten uit te breiden, aan te passen of te verwijderen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op restitutie op betaalde vergoedingen of kortingen op toekomstige verschuldigde vergoedingen aan Den Draak.
 10. Wanneer in de Overeenkomst een termijn is overeengekomen voor de voltooiing van bepaalde Diensten, is dit te allen tijde een tijdsindicatie doch nimmer een fatale termijn.
 11. Indien Den Draak, ongeacht de omstandigheden en oorzaken, verwacht een termijn te overschrijden, dan zal Den Draak Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
 12. Den Draak geeft geen garantie voor de geschiktheid van de Producten en/of Diensten voor enig bepaald doel.

 

Artikel 5. Herroeppingsrecht en bedenktermijn

 1. Uitsluitend de Consument kan een Overeenkomst die is aangegaan op afstand (derhalve via de Website) met betrekking tot de aankoop van een Product en/of Diensten gedurende een Bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden, onder de voorwaarden zoals omschreven in dit artikel.
 2. Gedurende de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden.
 3. Zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen veertien (14) dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument het Product terug, of overhandigt hij dit aan Den Draak. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het Product terugzendt voordat de Bedenktijd is verstreken.
 4. De Consument zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Den Draak verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 6. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product.
 7. In geval van een Overeenkomst tot het verrichten van Diensten vervalt het herroepingsrecht wanneer de nakoming is begonnen na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Consument of de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Den Draak de Overeenkomst is nagekomen.
 8. Van het herroepingsrecht zoals omschreven in dit artikel zijn uitgesloten: verpakte Producten die om redenen van hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling (verpakking) na de levering is verbroken, zoals headsets en microfoons, alsmede Producten die bestaan uit computerprogrammatuur (software).

 

Artikel 6. Cursus

 1. Indien in dit artikel wordt afgeweken van het overige bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, heeft het bepaalde in dit artikel voorrang, doch uitsluitend ten aanzien van Cursussen.
 2. Den Draak kan zonder opgaaf van redenen een verzoek tot het afsluiten van een Cursus weigeren.
 3. Den Draak streeft er naar kwalitatief hoogwaardige Cursussen te verzorgen. Bij eventuele klachten is artikel 17 van toepassing.
 4. Den Draak kan wijzigingen aanbrengen in het aangekondigde programma van de Cursus, het tijdstip en de wijze waarop de Cursus wordt aangeboden.
 5. Den Draak kan een aangekondigde coach, begeleider of trainer laten vervangen door een andere persoon met eenzelfde kennisniveau.
 6. Den Draak kan in geval van onvoldoende inschrijvingen een Cursus afgelasten of opleidingsgroepen samenvoegen.
 7. Den Draak stelt de Opdrachtgever van de in de leden 2 tot en met 6 beschreven wijzigingen tijdig op de hoogte.
 8. Een Gebruiker die deelneemt aan een Cursus kan zich niet laten vervangen door een andere deelnemer.
 9. Indien de Opdrachtgever en/of Gebruiker drie (3) werkdagen of korter voor aanvang van de Cursus een verzoek indient bij Den Draak om de datum en/of het tijdstip van de Cursus te wijzigen, kan Den Draak hieraan – geheel onverplicht – gehoor geven waarbij Den Draak een toeslag aan Opdrachtgever in rekening zal brengen van 25%.
 10. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 dient de Overeenkomst inzake een Cursus bij vooruitbetaling te worden voldaan.
 11. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 13, is het Opdrachtgever niet toegestaan op basis van de door Den Draak verzorgde opleidingen, ontwikkelde leerplannen en het gebruikte lesmateriaal een soortgelijke Cursus of opleiding te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Den Draak.
 12. Als er examens worden afgenomen, spant Den Draak zich in om Opdrachtgevers tijdig omtrent de gehanteerde exameneisen te informeren.

 

Artikel 7. Gebruiker en Account

 1. Het afnemen van de (online) Diensten van de Website is voorbehouden aan de Gebruiker. Gebruiker verplicht zich de Diensten en bijbehorende documentatie en hulpmiddelen enkel te gebruiken voor de duur van en binnen de grenzen van het bepaalde in de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. Iedere Gebruiker dient een Account aan te maken op de Website van Den Draak. Gebruiker zal de gegevens en het wachtwoord van het persoonlijk Account alsmede de inhoud van de Diensten altijd geheim houden en derden geen toegang geven tot de Diensten.
 3. Een persoonlijk Account mag niet worden gebruikt door meer dan één Gebruiker. Bij een redelijk vermoeden van overtreding van deze bepaling heeft Den Draak het recht het betreffende Account direct en zonder notificatie te blokkeren. Bij herhaaldelijke overtreding is Den Draak gerechtigd de Overeenkomst direct en zonder notificatie op te schorten of te ontbinden. Opdrachtgever/Gebruiker heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van reeds betaalde vergoedingen.
 4. Indien Opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zal hij derden, die niet behoren tot de medewerkers van Opdrachtgever, geen toegang geven tot de Diensten en geheimhouding betrachten over de inhoud van de Diensten. Opdrachtgever neemt alle technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om diefstal of onrechtmatige toegang tot de Diensten en/of Account(s) te voorkomen.
 5. In geval van (mogelijke) diefstal of onrechtmatige toegang tot de Diensten en/of Account(s), zal Opdrachtgever Den Draak daarvan direct schriftelijk in kennis stellen en – voor eigen rekening – alle maatregelen nemen om verder onrechtmatig gebruik te voorkomen en/of het reeds ontstane onrechtmatig gebruik te verhelpen.
 6. Het is Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Den Draak niet toegestaan de Diensten en daarmee verband houdende informatie (geheel of gedeeltelijk) aan derden te verhuren, te verkopen, te sublicentieëren of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen of te vercommercialiseren.

 

Artikel 8. Prijzen

 1. Wanneer voor het verrichten van Diensten vooraf een vaste prijs is afgesproken en het verlenen van die Diensten tot extra werkzaamheden of prestaties dwingt die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn begrepen zal Den Draak de Opdrachtgever voorafgaand schriftelijk of per e-mail informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden, diensten of prestaties.
 2. Alle door Den Draak gehanteerde prijzen, alsmede de in de offertes en correspondentie vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Ingeval er sprake is van grensoverschrijdende levering van Diensten en/of Producten, zal Den Draak conform de van toepassing zijnde (internationale) wet- en regelgeving al dan niet BTW en andere heffingen van overheidswege in rekening brengen.

 

Artikel 9. Declaratie en betaling

 1. Den Draak is gerechtigd voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst van de Opdrachtgever een voorschot te verlangen. Een betaald voorschot zal op de laatste factuur in mindering worden gebracht. Voorschotten dienen binnen de daarvoor gestelde termijn te worden voldaan.
 2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, in euro’s middels storting of overmaking op een door Den Draak aangewezen bank- of girorekening, tenzij anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op.
 3. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Opdrachtgever aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 4. Den Draak is gerechtigd om de levering van Producten en/of Diensten op te schorten en/of te staken indien Opdrachtgever verzuimt om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.
 5. De Opdrachtgever is in verzuim indien hij niet binnen de termijn zoals omschreven in lid 2 heeft betaald.
 6. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening - in en buiten rechte - voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever, in het geval van een geldvordering, incassokosten -zijnde 15% van de overeengekomen prijs van de overeenkomst, met een minimum van € 150,00- verschuldigd. Indien Den Draak hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van Opdrachtgever, evenals eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten.
 7. In afwijking op lid 5 en 6 geldt voor de Consument het volgende. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Den Draak is gewezen op de te late betaling en Den Draak de Consument een termijn van veertien (14) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze veertien-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Den Draak gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).
 8. In geval van faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering van de WSNP zijn de vorderingen van Den Draak op Opdrachtgever en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Den Draak direct opeisbaar.
 9. Den Draak heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop Opdrachtgever al hetgeen hij/zij aan Den Draak verschuldigd is heeft voldaan.
 10. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Den Draak daartoe aanleiding geeft, is Den Draak gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Den Draak te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt.
 11. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Den Draak en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Den Draak onmiddellijk opeisbaar.
 12. Den Draak is gerechtigd (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien Opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, één en ander onverminderd het recht van Den Draak om schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 10. Beëindiging / ontbinding

 1. De Opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.
 2. Het bepaalde onder lid 1 is niet van toepassing ingeval de Opdrachtgever een Consument betreft.
 3. Ieder van de partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij –al dan niet voorlopig- surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Den Draak is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van de Opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur (software) van rechtswege.

 

Artikel 11. Vertrouwelijkheid en privacy

 1. Het is partijen niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, aan derden te verstrekken dan wel de informatie aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd. Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor alle partijen een geheimhoudingsplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een der partijen is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Den Draak respecteert de privacy van Opdrachtgever en behandelt de verschafte persoonlijke informatie te allen tijde vertrouwelijk met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 3. De Opdrachtgever en/of Gebruiker geeft Den Draak hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van Den Draak en op te nemen in een databestand dat Den Draak aanlegt in het kader van haar Diensten en/of de Overeenkomst. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen opgeslagen en beheerd.
 4. De Opdrachtgever en/of Gebruiker kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van Den Draak zijn opgeslagen.
 5. Den Draak spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.
 6. Indien de opdracht de verwerking van persoonsgegevens omvat, maakt een door Den Draak aangeboden verwerkersovereenkomst integraal onderdeel uit van de overeenkomst(en) met Den Draak. In deze verwerkingsovereenkomst zijn aanvullende afspraken opgenomen met betrekking tot de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens. In die situatie treedt Den Draak op als verwerker en de Opdrachtgever als verantwoordelijke, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 7. Opdrachtgever is gehouden de verwerkersovereenkomst (zie boven), de AVG en daarmee samenhangende wet- en regelgeving na te leven met betrekking tot door hem verstrekte persoonsgegevens. Indien Opdrachtgever deze verplichtingen niet nakomt, is hij aansprakelijk voor de schade die Den Draak daardoor lijdt. Onder schade wordt dan in ieder geval verstaan: (herstel)kosten, boetes, dwangsommen en eventuele kosten van juridische bijstand.
 8. In het geval Den Draak op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde(n) mede te verstrekken, en Den Draak zich ter zake niet kan beroepen op een recht van verschoning, dan is Den Draak niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling jegens Opdrachtgever.
 9. De verplichtingen op grond van dit artikel blijven tevens van kracht na beëindiging van de overeenkomst.
 10. Den Draak is gerechtigd om de naam en het logo van Opdrachtgever te gebruiken als referentie, ingeval de Opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

Artikel 12. Website

 1. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor apparatuur en faciliteiten die toegang geven tot een netwerk. Op dit netwerk moet Opdrachtgever de door Den Draak verstrekte Diensten via de Website kunnen ontvangen. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de gemaakte communicatiekosten.
 2. Den Draak stelt alles in het werk om de Website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor Den Draak een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Den Draak kan niet garanderen dat de Website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert.
 3. Den Draak streeft er naar haar Website 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar te hebben (m.u.v. geplande downtime ten gevolge van onderhoud en daaraan gerelateerde werkzaamheden), maar geeft daartoe geen garantie.
 4. Den Draak zal van tijd tot tijd updates uitbrengen in verband met het optimaliseren van de Website.
 5. Opdrachtgever accepteert dat de Producten en/of Diensten van Den Draak worden geleverd op de Website zoals ze zijn, zonder bijkomende diensten of services van Den Draak.
 6. Den Draak geeft geen garanties met betrekking tot de werking van de Diensten op de computer(besturing)systemen van Opdrachtgever respectievelijk Gebruikers.

 

Artikel 13. Intellectueel eigendom

 1. Den Draak behoudt zich alle rechten voor – waaronder het octrooirecht en auteursrecht – met betrekking tot Diensten welke zij aanbiedt, ontwikkelt en/of ontwerpt in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever c.q. de Overeenkomst, voor zover deze rechten uit de wet voortvloeien. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever is uitgesloten.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Den Draak voor de aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om verkregen informatie uit Diensten openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken en/of in programmatuur, van informatie.
 4. Openbaarmaking, op welke wijze dan ook, kan uitsluitend en alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Den Draak. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 14. Overmacht

 1. Den Draak is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (overmacht).
 2. Onder overmacht zoals omschreven in lid 1 wordt, doch niet uitsluitend, verstaan het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen/internet, datalekken, hacks, evenals gebrekkigheid van zaken, materialen en programmatuur (software) van derden waarvan Den Draak gebruik maakt, daaronder begrepen een tekortkoming van externe (hosting) providers.
 3. Den Draak kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan zestig (60) dagen, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij, onder afrekening van de duur van de tot dan toe geleverde Diensten.
 4. Indien een situatie intreedt als vermeld in het voorgaande lid, en de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is Opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens Den Draak tot aan dat moment te voldoen. Den Draak is dan gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke (deel)overeenkomst.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Den Draak is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt. Hetzelfde geldt voor door Den Draak ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derde(n).
 2. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Den Draak gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Den Draak en/of haar ondergeschikte(n).
 3. Den Draak is niet aansprakelijk voor eventuele schade(n) in geval van overmacht.
 4. Den Draak is niet aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het gebruik van de Website en/of het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de Website.
 5. Aansprakelijkheid van Den Draak voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan Den Draak voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Den Draak voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in lid 6, 7 en 8 van dit artikel uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten tenzij sprake is van grove schuld of opzet.
 6. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Den Draak onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Den Draak voor de ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij/zij schade heeft geleden door een fout van Den Draak welke bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Den Draak voor die schade aansprakelijk tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding die Den Draak voor de Diensten in het kader van de Overeenkomst heeft ontvangen.
 7. Den Draak kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). De aansprakelijkheid van Den Draak is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Den Draak in het betreffende geval wordt uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid beperkt is tot het maximale bedrag dat gefactureerd is voor de Diensten en/of Producten waar de schade uit voort gevloeid is, althans voor dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 8. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 9. redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Den Draak aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van Opdrachtgever wordt ontbonden;
 10. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
 11. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 12. De aansprakelijkheid van Den Draak voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 1.250.000,00 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend euro).
 13. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Den Draak meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Den Draak vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.

 

Artikel 16. Opschorting en opzegging

 1. Den Draak is gerechtigd (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien Opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, één en ander onverminderd het recht van Den Draak om schadevergoeding te vorderen.
 2. Overeenkomsten, al dan niet in de vorm van een Cursus, kunnen worden opgezegd met instemming van Den Draak en in overeenstemming met hetgeen in dit artikel is bepaald.
 3. Den Draak behoudt bij tussentijdse opzegging van een Overeenkomst aanspraak op betaling van facturen.
 4. In geval van liquidatie, (aanvragen van) surséance van betaling, faillissement, beslaglegging ten laste van Opdrachtgever – indien en voor zover het beslag niet binnen een (1) maand is opgeheven – schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn/haar vermogen kan beschikken, staat het Den Draak vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting voor Den Draak tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Rechterlijke tussenkomst dan wel ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De vorderingen van Den Draak op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 17. Reclames en klachten

 1. Alle reclames en klachten terzake van de geleverde Diensten en/of facturering dienen schriftelijk binnen veertien (14) dagen na afname van de Dienst, dan wel binnen veertien (14) dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij/zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Den Draak kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt Opdrachtgever geacht de geleverde Producten en/of Diensten en/of facturen te hebben geaccepteerd en is reclamatie niet meer mogelijk.
 2. Indien de Opdrachtgever een schriftelijke klacht wil indienen, dient deze per e-mail te worden gestuurd naar info@dendraakspraakherkenning.nl en per post aan het adres van Den Draak (artikel 1).
 3. Den Draak maakt uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de reclame zijn standpunt hierover kenbaar aan de klager. Dit gebeurt eveneens schriftelijk en gemotiveerd.
 4. Reclames en klachten schorten de betalingsverplichting of andere verplichtingen uit de Overeenkomst, van Opdrachtgever niet op.
 5. Ingeval van een terechte reclame of klacht, heeft Den Draak de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of opnieuw leveren van de afgekeurde Producten en/of Diensten of het gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Overeenkomst tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde tarief. Indien het alsnog leveren van de Producten en/of Diensten niet meer mogelijk of zinvol is, zal Den Draak slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

 

Artikel 18. Overige

 1. Indien deze Algemene Voorwaarden in een andere taal zijn opgemaakt, prevaleert de Nederlandse versie in geval van een onduidelijkheid, onvolkomenheid of tegenstrijdigheid in/door de vertaling.
 2. Op alle Overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen Den Draak en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk buiten Nederland uitvoering wordt gegeven of indien de Opdrachtgever aldaar woonplaats heeft.
 3. Alle geschillen tussen Den Draak en Opdrachtgever die mochten ontstaan, en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Nijmegen in Nederland.
 4. De voertaal bij eventuele gerechtelijke procedures zal de Nederlandse taal zijn.
 5. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.